Filipino 

 
Suporta sa wikang Filipino

May kababayan ka na nagsanay bilang CAB staff upang tulungan ka sa iyong katanungan o anumang isyu.

Bukas ang Language Connect:

Lunes – Byernes
9:00 nu – 4:00 nh

Bukas ang linya sa wikang Filipino tuwing: 

Byernes  9:00 nu – 4:00 nh

Libreng tawag:        0800 78 88 87 extension 715
Telepono:                09 624 2550 extension 715

Email:      filipino@cab.org.nz

May libre at confidential na impormasyon at suporta sa wikang Filipino para sa’yo. Pwede kang magtanong tungkol sa:

 • Imigrasyon
 • Pamilya at mga Relasyon  
 • Suporta sa Income o Kabuhayan
 • Pabahay at Pangungupahan
 • Trabaho
 • Mga Aktibidad at Samahan
 • Edukasyon at Pagsasanay
 • Kalusugan at Counselling
 • Badyet, Pinansya at Buwis
 • Transportasyon
 • Legal na mga Alitan
 • Mga Karapatan at Responsibilidad
 • Batas Pang-Konsumer
 • Pangkalahatang Impormasyon
 • Search the CAB Community Directory.
 • Call CAB: 0800 367 222.
 • Free help for Migrants
 • Free help in your language
 • Become a CAB volunteer
 • /sites/internet/Style%20Library/CAB/images/promoTiles/promo_chat.jpg